สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ชั้นที่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694533 โทรสาร 038-694013

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งาน/กิจกรรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานพลังงานจังหวัด และงานอำนวยการ
-ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
-ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล
-ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
-ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้มอบหมาย